Stowarzyszenie
Ożarowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
(OUTW)


powstało 8 marca 2012 r. z inicjatywy mieszkańców miasta i gminy Ożarów Mazowiecki,
i przy aktywnym udziale Burmistrza miasta – p. Pawła Kanclerza.

ZARZĄD Stowarzyszenia 

Prezes :                    Grażyna Szymankiewicz
Wiceprezes:           Henryk Płocharczyk     
Członek Zarządu : Anna Dzionek  (Skarbnik)
Członek Zarządu : Zygmunt Żurawski
Członek Zarządu : Alina Gołaszewska  (Sekretarz)
Członek Zarządu : Jadwiga Krzysiak
Członek  Zarządu    Krystyna Klatt

Komisja Rewizyjna:
Urszula Prudziłko
Maria Sułkowska
Krystyna Górska


II. SPOLECZNA
III. KULTURY I OŚWIATY
IV. SPORTU I REKREACJI
STATUT 
Stowarzyszenia
Ożarowski Uniwersytet Trzeciego Wieku


 

Rozdział I  

Postanowienie ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie: Ożarowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwane

dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989r. (Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. z 2001 r. Nr 79,

poz. 855 z późn. zm.), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r.Nr 96, poz. 873

z późn. zm.), oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem

osób fizycznych oraz osób prawnych jako członków wspierających.


§ 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i z tego tytułu posiada osobowość

prawną.


§ 4


Stowarzyszenie jest instytucją pozarządową.

§ 5

Stowarzyszenie jest założone na czas nieoznaczony.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na społecznej pracy swoich

członków. Do realizacji określonych celów statutowych może

zatrudniać pracowników za wynagrodzeniem oraz wolontariuszy.

§ 7

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych

organizacji o podobnych celach.


§ 8

Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci, emblematów i odznak związanych z działalnością, zgodnie z przepisami.

 

Rozdział II

Nazwa, siedziba i teren działania

§ 9

Stowarzyszenie o nazwie: Ożarowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

§ 10

Siedzibą Stowarzyszenia jest Ożarów Mazowiecki.

§ 11

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego


 

Rozdział III

Cele i sposoby ich realizacji

§ 12

1. Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest włączenie osób w wieku dojrzałym do systemu kształcenia ustawicznego, by mogły

aktualizować swoją wiedzę, aktywnie uczestniczyć w procesach 

zachodzących wokół nich środowiskach, w których żyją, by

zachować i zwiększyć sprawność intelektualną, psychiczną i

fizyczną.

2. Formy osiągania tego celu to:

    1) prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach systemu kształcenia

ustawicznego skierowanej do osób w wieku dojrzałym oraz

działalności publicznej na rzecz integracji wielopokoleniowej,

    2) organizowanie i rozwijanie różnych form aktywności psychicznej i

fizycznej,

    3) propagowanie działań sprzyjających zachowaniu sprawności i

zdrowia psychicznego i fizycznego,

    4) propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień,

    5) upowszechnianie osiągnięć nauki, kultury, sztuki i techniki,

    6) pobudzanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia

kulturalnego i oświatowego,

    7) propagowanie wiedzy z zakresu środowiska naturalnego i zdrowia

przed ujemnymi skutkami cywilizacyjnymi oraz inicjowanie działań

mających na celu ich ochronę,

    8) upowszechnianie dobrych praktyk, promocja i interwencja.

§ 13

Określone cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1. ścisłą współpracę z instytucjami rządowymi i organizacjami

społecznymi w zakresie inicjowania i popularyzowania działań na

rzecz organizacji czasu wolnego osób w wieku dojrzałym,

2. Organizowanie wykładów, seminariów, odczytów, konferencji,

dyskusji oraz spotkań propagujących osiągnięcia naukowe,

techniczne, kulturalne i oświatowe,

3. Organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz wyjazdów kulturalno-

oświatowych,

4. Organizowanie integracyjnych wyjazdów grupowych w zakresie nauki,

kultury i sztuki,

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami

organizującymi różne formy pomocy osobom dotkniętym dysfunkcjami

społecznymi z powodu choroby lub uzależnień,

6. Organizowanie warsztatów jako formy aktywizacji społecznej oraz wspierania różnych metod terapii społecznej.


 

Rozdział IV

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych

2. wspierających

3. honorowych

§ 15

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna 

posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona

praw publicznych oraz zamieszkała na terenie powiatu warszawskiego

zachodniego, po złożeniu stosownej deklaracji i dokonaniu opłaty

wpisowej.

2. Czlonkiem wspierającym może zostać osoba prawna zainteresowana

działalnością Stowarzyszenia, uznając statut i deklarując pomoc

finansową lub rzeczową na rzecz Stowarzyszenia. Osoba prawna działa

w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela. Status członka

wspierającego nadaje w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia po

uprzednim złożeniu przez kandydata pisemnego wniosku. Formę i rodzaj

wspierania Stowarzyszenia członek wspierający ustala z jego Zarządem.

3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie

zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i

realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na

wniosek Zarządu.

5. Członek honorowy Stowarzyszenia nie opłaca składek członkowskich.

§ 16

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

    1) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,

    2) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich

organów Stowarzyszenia,

    3) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia oraz

oceny ich działalności,

    4) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej

działalności Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający ma prawo do uczestniczenia z głosem doradczym

statutowych organach Stowarzyszenia.

§ 17

1.Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest do:

    1) czynnego udziału w realizacji statutowych obowiązków,

    2) ścisłego przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i

uchwał Zarządu,

    3) regularnego opłacania składek członkowskich.

2. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania

postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu.

§ 18

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

    1)  dobrowolnej rezygnacji z członkostwa Stowarzyszenia, zgłoszonej

pisemnie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu wobec niego swoich

zobowiązań,

    2)  rozwiązania Stowarzyszenia,

    3) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, w przypadku niebrania

udziału w realizacji działań statutowych lub zalegania z opłatą

składek członkowskich przez okres jednego roku,

    4)  wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia w przypadku

nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał i innych,

obowiązujących przepisów lub działania na szkodę Stowarzyszenia, 

    5)  śmierci członka.

2. Wykreślenie lub wykluczenie z listy członków Stowarzyszenia

następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd.

§ 19

Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykreślenia lub 

wykluczenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w

terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.


 

Rozdział V


Organy Stowarzyszenia

§ 20

1. Organami Stowarzyszenia są:

    1) Walne Zebranie Członków,

    2) Zarząd,

    3) Komisja Rewizyjna.

2. Może być powołana Rada Programowa jako organ doradczy.

§ 21

1. Kadencja organów trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w glosowaniu 

tajnym, chyba, że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej. Do

władz Stowarzyszenia wchodzą osoby, które kolejno otrzymały

największą liczbę głosów.

2. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga druga tura

głosowania.

3. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały

organów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co

najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

Walne Zebranie Członków

§ 22

1. Walne Zebranie Członków zwane dalej „ Walnym Zebraniem” jest 

najwyższym organem Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu udział biorą:

    1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

    2) z głosem doradczym- członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni

goście.

3. Walne Zebranie może obdarować w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

4. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się co rok jako sprawozdawcze i co

cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:

    1) uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej większości 2/3 głosów,

    2) wniosku Komisji Rewizyjnej,

    3) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby

członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie, w

szczególnie uzasadnionych przypadkach i obraduje wyłącznie nad

sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

1. Walne Zebranie odbywa się w miejscu i terminie ustalonym przez 

Zarząd Stowarzyszenia.

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykle większością głosów,

przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych w

pierwszym terminie i po upływie 20 minut bez względu na liczbę

uprawnionych w drugim terminie.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd

pisemnie powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem

obrad Walnego Zebrania.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie statutu i podejmowanie uchwały o zmianie statutu,

2. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3. Uchwalenie regulaminu obrad,

4. Uchwalenie głównych kierunków i programów działania

Stowarzyszenia,

5. Przyjmowanie darowizn i zapisów,

6. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na

rzecz Stowarzyszenia,

7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji

Rewizyjnej,

8. Podejmowanie uchwal w sprawach przyjęcia sprawozdań finansowych,

9. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji

rewizyjnej, 
10. Ocena działalności Komisji rewizyjnej,

11. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,

12. Nadawanie i pozbawianie na wniosek Zarządu godności członka

honorowego Stowarzyszenia,

13. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

14. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązań (likwidacji)

Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

 
Zarząd

§ 25

1. Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zebrania i naczelnym 

organem Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 7 lub 9 członków,

którzy wybierają spośród siebie:

    1) Prezesa

    2) Wiceprezesa

    3) Sekretarza

    4) Członków Zarządu.
3. Prezes kieruje pracami Zarządu,

reprezentuje go na zewnątrz i wraz z pozostałymi członkami Zarządu

ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i ze swego składu wybiera Prezydium Zarządu.Tutaj wpisz swój tekst...
Copyright nazwa.pl